نمونه هایی از مهارت حل مسأله و تفکر خلاق و نقاد در منطق وحی و سیره ی رضوی
سطح 3
کد 4460
مدرسه نرجس - سطح 3 - مشهد
استاد داور ايرواني جواد
استاد مشاور علوي سيدجعفر
صفحه 185
نمره 18.00
وضعیت دفاع شده
نام طلبه اشرف منظمي باقرزاده
موضوع سیره معصومین
استاد راهنما جلائيان اکبرنيا علي
استاد ارزیاب
رتبه عالی
تاریخ شروع
تاریخ پایان 92/11/13
چکیده: