تجري در علم اصول و مصاديق آن در حقوق‌ جزا
سطح 3
کد 4084
مدرسه مركز مديريت (طلاب عمومي)
استاد داور اصغري عبدالرضا
استاد مشاور دانشورثاني رضا
صفحه 249
نمره 19.50
وضعیت دفاع شده
نام طلبه حسين اسدزاده قره قشلاق
موضوع فقه و اصول
استاد راهنما جهانگيري محسن
استاد ارزیاب
رتبه عالی
تاریخ شروع / /
تاریخ پایان 91/01/31
چکیده:
نسخه الكترونيكي پايان نامه ناقص و فاقد فايل word مي باشد